commerce à louer 60 m2 AUCH - 32

Ref : 201
7 200 € /an
[{'rang': 1, u'sheet': u'202/3497/c21_202_3497_201_5_70FD2F86-EAFC-4806-8E63-43139B844E81.jpg', u'v5icon': u'202/3497/c21_202_3497_201_10_70FD2F86-EAFC-4806-8E63-43139B844E81.jpg', u'big': u'202/3497/c21_202_3497_201_1_70FD2F86-EAFC-4806-8E63-43139B844E81.jpg', u'list': u'202/3497/c21_202_3497_201_6_70FD2F86-EAFC-4806-8E63-43139B844E81.jpg', u'v5sheet': u'202/3497/c21_202_3497_201_8_70FD2F86-EAFC-4806-8E63-43139B844E81.jpg', u'v5smallicon': u'202/3497/c21_202_3497_201_11_70FD2F86-EAFC-4806-8E63-43139B844E81.jpg', u'small': u'202/3497/c21_202_3497_201_2_70FD2F86-EAFC-4806-8E63-43139B844E81.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u'202/3497/c21_202_3497_201_9_70FD2F86-EAFC-4806-8E63-43139B844E81.jpg', u'icon': u'202/3497/c21_202_3497_201_7_70FD2F86-EAFC-4806-8E63-43139B844E81.jpg'}, {'rang': 2, u'sheet': u'202/3497/c21_202_3497_201_5_40238BF2-9611-4D53-85CD-14552C7BF11E.jpg', u'v5icon': u'202/3497/c21_202_3497_201_10_40238BF2-9611-4D53-85CD-14552C7BF11E.jpg', u'big': u'202/3497/c21_202_3497_201_1_40238BF2-9611-4D53-85CD-14552C7BF11E.jpg', u'list': u'202/3497/c21_202_3497_201_6_40238BF2-9611-4D53-85CD-14552C7BF11E.jpg', u'v5sheet': u'202/3497/c21_202_3497_201_8_40238BF2-9611-4D53-85CD-14552C7BF11E.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/3497/c21_202_3497_201_2_40238BF2-9611-4D53-85CD-14552C7BF11E.jpg', u'v5smallicon': u'202/3497/c21_202_3497_201_11_40238BF2-9611-4D53-85CD-14552C7BF11E.jpg', u'v5list': u'202/3497/c21_202_3497_201_9_40238BF2-9611-4D53-85CD-14552C7BF11E.jpg', u'icon': u'202/3497/c21_202_3497_201_7_40238BF2-9611-4D53-85CD-14552C7BF11E.jpg'}, {'rang': 3, u'sheet': u'202/3497/c21_202_3497_201_5_6F16D536-58F0-4ACE-9E26-2E5A47DCD5C7.jpg', u'v5icon': u'202/3497/c21_202_3497_201_10_6F16D536-58F0-4ACE-9E26-2E5A47DCD5C7.jpg', u'big': u'202/3497/c21_202_3497_201_1_6F16D536-58F0-4ACE-9E26-2E5A47DCD5C7.jpg', u'list': u'202/3497/c21_202_3497_201_6_6F16D536-58F0-4ACE-9E26-2E5A47DCD5C7.jpg', u'v5sheet': u'202/3497/c21_202_3497_201_8_6F16D536-58F0-4ACE-9E26-2E5A47DCD5C7.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/3497/c21_202_3497_201_2_6F16D536-58F0-4ACE-9E26-2E5A47DCD5C7.jpg', u'v5smallicon': u'202/3497/c21_202_3497_201_11_6F16D536-58F0-4ACE-9E26-2E5A47DCD5C7.jpg', u'v5list': u'202/3497/c21_202_3497_201_9_6F16D536-58F0-4ACE-9E26-2E5A47DCD5C7.jpg', u'icon': u'202/3497/c21_202_3497_201_7_6F16D536-58F0-4ACE-9E26-2E5A47DCD5C7.jpg'}, {'rang': 4, u'sheet': u'202/3497/c21_202_3497_201_5_F1E12EAE-E81B-4985-843A-7B984F0ADC44.jpg', u'v5icon': u'202/3497/c21_202_3497_201_10_F1E12EAE-E81B-4985-843A-7B984F0ADC44.jpg', u'big': u'202/3497/c21_202_3497_201_1_F1E12EAE-E81B-4985-843A-7B984F0ADC44.jpg', u'list': u'202/3497/c21_202_3497_201_6_F1E12EAE-E81B-4985-843A-7B984F0ADC44.jpg', u'v5sheet': u'202/3497/c21_202_3497_201_8_F1E12EAE-E81B-4985-843A-7B984F0ADC44.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/3497/c21_202_3497_201_2_F1E12EAE-E81B-4985-843A-7B984F0ADC44.jpg', u'v5smallicon': u'202/3497/c21_202_3497_201_11_F1E12EAE-E81B-4985-843A-7B984F0ADC44.jpg', u'v5list': u'202/3497/c21_202_3497_201_9_F1E12EAE-E81B-4985-843A-7B984F0ADC44.jpg', u'icon': u'202/3497/c21_202_3497_201_7_F1E12EAE-E81B-4985-843A-7B984F0ADC44.jpg'}, {'rang': 5, u'sheet': u'202/3497/c21_202_3497_201_5_951DECE6-5051-4528-97E0-7AE71DA4BA69.jpg', u'v5icon': u'202/3497/c21_202_3497_201_10_951DECE6-5051-4528-97E0-7AE71DA4BA69.jpg', u'big': u'202/3497/c21_202_3497_201_1_951DECE6-5051-4528-97E0-7AE71DA4BA69.jpg', u'list': u'202/3497/c21_202_3497_201_6_951DECE6-5051-4528-97E0-7AE71DA4BA69.jpg', u'v5sheet': u'202/3497/c21_202_3497_201_8_951DECE6-5051-4528-97E0-7AE71DA4BA69.jpg', u'v5smallicon': u'202/3497/c21_202_3497_201_11_951DECE6-5051-4528-97E0-7AE71DA4BA69.jpg', u'small': u'202/3497/c21_202_3497_201_2_951DECE6-5051-4528-97E0-7AE71DA4BA69.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u'202/3497/c21_202_3497_201_9_951DECE6-5051-4528-97E0-7AE71DA4BA69.jpg', u'icon': u'202/3497/c21_202_3497_201_7_951DECE6-5051-4528-97E0-7AE71DA4BA69.jpg'}, {'rang': 6, u'sheet': u'202/3497/c21_202_3497_201_5_02070BCF-BEC1-4006-9C7C-182C88FA99D3.jpg', u'v5icon': u'202/3497/c21_202_3497_201_10_02070BCF-BEC1-4006-9C7C-182C88FA99D3.jpg', u'big': u'202/3497/c21_202_3497_201_1_02070BCF-BEC1-4006-9C7C-182C88FA99D3.jpg', u'list': u'202/3497/c21_202_3497_201_6_02070BCF-BEC1-4006-9C7C-182C88FA99D3.jpg', u'v5sheet': u'202/3497/c21_202_3497_201_8_02070BCF-BEC1-4006-9C7C-182C88FA99D3.jpg', u'v5smallicon': u'202/3497/c21_202_3497_201_11_02070BCF-BEC1-4006-9C7C-182C88FA99D3.jpg', u'small': u'202/3497/c21_202_3497_201_2_02070BCF-BEC1-4006-9C7C-182C88FA99D3.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u'202/3497/c21_202_3497_201_9_02070BCF-BEC1-4006-9C7C-182C88FA99D3.jpg', u'icon': u'202/3497/c21_202_3497_201_7_02070BCF-BEC1-4006-9C7C-182C88FA99D3.jpg'}, {'rang': 7, u'sheet': u'202/3497/c21_202_3497_201_5_77560A97-1851-4B51-86AC-8D8F90DD4465.jpg', u'v5icon': u'202/3497/c21_202_3497_201_10_77560A97-1851-4B51-86AC-8D8F90DD4465.jpg', u'big': u'202/3497/c21_202_3497_201_1_77560A97-1851-4B51-86AC-8D8F90DD4465.jpg', u'list': u'202/3497/c21_202_3497_201_6_77560A97-1851-4B51-86AC-8D8F90DD4465.jpg', u'v5sheet': u'202/3497/c21_202_3497_201_8_77560A97-1851-4B51-86AC-8D8F90DD4465.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/3497/c21_202_3497_201_2_77560A97-1851-4B51-86AC-8D8F90DD4465.jpg', u'v5smallicon': u'202/3497/c21_202_3497_201_11_77560A97-1851-4B51-86AC-8D8F90DD4465.jpg', u'v5list': u'202/3497/c21_202_3497_201_9_77560A97-1851-4B51-86AC-8D8F90DD4465.jpg', u'icon': u'202/3497/c21_202_3497_201_7_77560A97-1851-4B51-86AC-8D8F90DD4465.jpg'}, {'rang': 8, u'sheet': u'202/3497/c21_202_3497_201_5_74FF5B50-027C-4F55-BB6D-D299F0A6DEDD.jpg', u'v5icon': u'202/3497/c21_202_3497_201_10_74FF5B50-027C-4F55-BB6D-D299F0A6DEDD.jpg', u'big': u'202/3497/c21_202_3497_201_1_74FF5B50-027C-4F55-BB6D-D299F0A6DEDD.jpg', u'list': u'202/3497/c21_202_3497_201_6_74FF5B50-027C-4F55-BB6D-D299F0A6DEDD.jpg', u'v5sheet': u'202/3497/c21_202_3497_201_8_74FF5B50-027C-4F55-BB6D-D299F0A6DEDD.jpg', u'v5smallicon': u'202/3497/c21_202_3497_201_11_74FF5B50-027C-4F55-BB6D-D299F0A6DEDD.jpg', u'small': u'202/3497/c21_202_3497_201_2_74FF5B50-027C-4F55-BB6D-D299F0A6DEDD.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u'202/3497/c21_202_3497_201_9_74FF5B50-027C-4F55-BB6D-D299F0A6DEDD.jpg', u'icon': u'202/3497/c21_202_3497_201_7_74FF5B50-027C-4F55-BB6D-D299F0A6DEDD.jpg'}, {'rang': 9, u'sheet': u'202/3497/c21_202_3497_201_5_8AC30749-05C7-4AA5-B9A8-EC67653A7EC0.jpg', u'v5icon': u'202/3497/c21_202_3497_201_10_8AC30749-05C7-4AA5-B9A8-EC67653A7EC0.jpg', u'big': u'202/3497/c21_202_3497_201_1_8AC30749-05C7-4AA5-B9A8-EC67653A7EC0.jpg', u'list': u'202/3497/c21_202_3497_201_6_8AC30749-05C7-4AA5-B9A8-EC67653A7EC0.jpg', u'v5sheet': u'202/3497/c21_202_3497_201_8_8AC30749-05C7-4AA5-B9A8-EC67653A7EC0.jpg', u'v5smallicon': u'202/3497/c21_202_3497_201_11_8AC30749-05C7-4AA5-B9A8-EC67653A7EC0.jpg', u'small': u'202/3497/c21_202_3497_201_2_8AC30749-05C7-4AA5-B9A8-EC67653A7EC0.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u'202/3497/c21_202_3497_201_9_8AC30749-05C7-4AA5-B9A8-EC67653A7EC0.jpg', u'icon': u'202/3497/c21_202_3497_201_7_8AC30749-05C7-4AA5-B9A8-EC67653A7EC0.jpg'}, {'rang': 10, u'sheet': u'202/3497/c21_202_3497_201_5_58F08C61-A9D6-4392-BAEF-FFCCBD890002.jpg', u'v5icon': u'202/3497/c21_202_3497_201_10_58F08C61-A9D6-4392-BAEF-FFCCBD890002.jpg', u'big': u'202/3497/c21_202_3497_201_1_58F08C61-A9D6-4392-BAEF-FFCCBD890002.jpg', u'list': u'202/3497/c21_202_3497_201_6_58F08C61-A9D6-4392-BAEF-FFCCBD890002.jpg', u'v5sheet': u'202/3497/c21_202_3497_201_8_58F08C61-A9D6-4392-BAEF-FFCCBD890002.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/3497/c21_202_3497_201_2_58F08C61-A9D6-4392-BAEF-FFCCBD890002.jpg', u'v5smallicon': u'202/3497/c21_202_3497_201_11_58F08C61-A9D6-4392-BAEF-FFCCBD890002.jpg', u'v5list': u'202/3497/c21_202_3497_201_9_58F08C61-A9D6-4392-BAEF-FFCCBD890002.jpg', u'icon': u'202/3497/c21_202_3497_201_7_58F08C61-A9D6-4392-BAEF-FFCCBD890002.jpg'}, {'rang': 11, u'sheet': u'202/3497/c21_202_3497_201_5_24C89CAE-27A2-4D9C-8D93-E5F903D4EFDE.jpg', u'v5icon': u'202/3497/c21_202_3497_201_10_24C89CAE-27A2-4D9C-8D93-E5F903D4EFDE.jpg', u'big': u'202/3497/c21_202_3497_201_1_24C89CAE-27A2-4D9C-8D93-E5F903D4EFDE.jpg', u'list': u'202/3497/c21_202_3497_201_6_24C89CAE-27A2-4D9C-8D93-E5F903D4EFDE.jpg', u'v5sheet': u'202/3497/c21_202_3497_201_8_24C89CAE-27A2-4D9C-8D93-E5F903D4EFDE.jpg', u'v5smallicon': u'202/3497/c21_202_3497_201_11_24C89CAE-27A2-4D9C-8D93-E5F903D4EFDE.jpg', u'small': u'202/3497/c21_202_3497_201_2_24C89CAE-27A2-4D9C-8D93-E5F903D4EFDE.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u'202/3497/c21_202_3497_201_9_24C89CAE-27A2-4D9C-8D93-E5F903D4EFDE.jpg', u'icon': u'202/3497/c21_202_3497_201_7_24C89CAE-27A2-4D9C-8D93-E5F903D4EFDE.jpg'}, {'rang': 12, u'sheet': u'202/3497/c21_202_3497_201_5_DD015ADD-9401-4577-9558-BA2287DFA7FC.jpg', u'v5icon': u'202/3497/c21_202_3497_201_10_DD015ADD-9401-4577-9558-BA2287DFA7FC.jpg', u'big': u'202/3497/c21_202_3497_201_1_DD015ADD-9401-4577-9558-BA2287DFA7FC.jpg', u'list': u'202/3497/c21_202_3497_201_6_DD015ADD-9401-4577-9558-BA2287DFA7FC.jpg', u'v5sheet': u'202/3497/c21_202_3497_201_8_DD015ADD-9401-4577-9558-BA2287DFA7FC.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/3497/c21_202_3497_201_2_DD015ADD-9401-4577-9558-BA2287DFA7FC.jpg', u'v5smallicon': u'202/3497/c21_202_3497_201_11_DD015ADD-9401-4577-9558-BA2287DFA7FC.jpg', u'v5list': u'202/3497/c21_202_3497_201_9_DD015ADD-9401-4577-9558-BA2287DFA7FC.jpg', u'icon': u'202/3497/c21_202_3497_201_7_DD015ADD-9401-4577-9558-BA2287DFA7FC.jpg'}, {'rang': 13, u'sheet': u'202/3497/c21_202_3497_201_5_F589F4A6-E47C-40F7-B454-3D8E1E12C317.jpg', u'v5icon': u'202/3497/c21_202_3497_201_10_F589F4A6-E47C-40F7-B454-3D8E1E12C317.jpg', u'big': u'202/3497/c21_202_3497_201_1_F589F4A6-E47C-40F7-B454-3D8E1E12C317.jpg', u'list': u'202/3497/c21_202_3497_201_6_F589F4A6-E47C-40F7-B454-3D8E1E12C317.jpg', u'v5sheet': u'202/3497/c21_202_3497_201_8_F589F4A6-E47C-40F7-B454-3D8E1E12C317.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/3497/c21_202_3497_201_2_F589F4A6-E47C-40F7-B454-3D8E1E12C317.jpg', u'v5smallicon': u'202/3497/c21_202_3497_201_11_F589F4A6-E47C-40F7-B454-3D8E1E12C317.jpg', u'v5list': u'202/3497/c21_202_3497_201_9_F589F4A6-E47C-40F7-B454-3D8E1E12C317.jpg', u'icon': u'202/3497/c21_202_3497_201_7_F589F4A6-E47C-40F7-B454-3D8E1E12C317.jpg'}, {'rang': 14, u'sheet': u'202/3497/c21_202_3497_201_5_63942054-B629-4B5C-A5FE-A36DC07115D8.jpg', u'v5icon': u'202/3497/c21_202_3497_201_10_63942054-B629-4B5C-A5FE-A36DC07115D8.jpg', u'big': u'202/3497/c21_202_3497_201_1_63942054-B629-4B5C-A5FE-A36DC07115D8.jpg', u'list': u'202/3497/c21_202_3497_201_6_63942054-B629-4B5C-A5FE-A36DC07115D8.jpg', u'v5sheet': u'202/3497/c21_202_3497_201_8_63942054-B629-4B5C-A5FE-A36DC07115D8.jpg', u'v5smallicon': u'202/3497/c21_202_3497_201_11_63942054-B629-4B5C-A5FE-A36DC07115D8.jpg', u'small': u'202/3497/c21_202_3497_201_2_63942054-B629-4B5C-A5FE-A36DC07115D8.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u'202/3497/c21_202_3497_201_9_63942054-B629-4B5C-A5FE-A36DC07115D8.jpg', u'icon': u'202/3497/c21_202_3497_201_7_63942054-B629-4B5C-A5FE-A36DC07115D8.jpg'}]
commerce à louer - 60.0 m2 - AUCH - 32 - MIDI-PYRENEES - Century 21 J.V. Immo
commerce à louer - 60.0 m2 - AUCH - 32 - MIDI-PYRENEES - Century 21 J.V. Immo
commerce à louer - 60.0 m2 - AUCH - 32 - MIDI-PYRENEES - Century 21 J.V. Immo
commerce à louer - 60.0 m2 - AUCH - 32 - MIDI-PYRENEES - Century 21 J.V. Immo
commerce à louer - 60.0 m2 - AUCH - 32 - MIDI-PYRENEES - Century 21 J.V. Immo
commerce à louer - 60.0 m2 - AUCH - 32 - MIDI-PYRENEES - Century 21 J.V. Immo
commerce à louer - 60.0 m2 - AUCH - 32 - MIDI-PYRENEES - Century 21 J.V. Immo
commerce à louer - 60.0 m2 - AUCH - 32 - MIDI-PYRENEES - Century 21 J.V. Immo
commerce à louer - 60.0 m2 - AUCH - 32 - MIDI-PYRENEES - Century 21 J.V. Immo
commerce à louer - 60.0 m2 - AUCH - 32 - MIDI-PYRENEES - Century 21 J.V. Immo
commerce à louer - 60.0 m2 - AUCH - 32 - MIDI-PYRENEES - Century 21 J.V. Immo
commerce à louer - 60.0 m2 - AUCH - 32 - MIDI-PYRENEES - Century 21 J.V. Immo
commerce à louer - 60.0 m2 - AUCH - 32 - MIDI-PYRENEES - Century 21 J.V. Immo
commerce à louer - 60.0 m2 - AUCH - 32 - MIDI-PYRENEES - Century 21 J.V. Immo
Exclusivité
Envoyer un message
Message
Envoyer ce bien à un ami

Description

CHEZ CENTURY 21 AUCH : Situé en basse ville d'Auch, venez découvrir dès aujourd'hui, ce local commercial d'une superficie de 60m² de plain-pied et en parfait état, nécessitant aucuns gros travaux, si ce n'est, le remettre à votre goût afin d'exercer votre activité dans un cadre agréable. De plus, il est accessible et conforme aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduites). N'ayez plus peur de vous lancer et osez réaliser tous vos projets, quel que soit l'activité professionnelle sauf restauration !
N'hésitez plus, contactez votre agence Century 21 JV Immo AUCH au 05 42 54 10 20

Localisation

Laissez-nous vos coordonnées pour obtenir la localisation

Avez-vous un bien à vendre ?
Envoyer
Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires.
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici.

Afficher sur la carte :

Demander la localisation

Vue globale

 • Surface totale : 60 m2

Équipements

Général

 • façade : 15.0

À savoir

Les performances énergétiques

  bien.date_dep: None
  bien.dpe_indisponible: False
  bien.non_soumis_au_dpe: True
  bien.certificat_dep: False
  bien.certificat_ges: False
  bien.cle_exam: False
 
Non soumis au DPE
Bien proposé par Philippe barrere , agent commercial (RSAC 343477279)

Envoyer à un ami

Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires
Envoyer
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici. Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google Politique de confidentialité et Conditions d'utilisation

Envoyer un message :

Avez-vous un bien à vendre ?
Envoyer
Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires.
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici.

Créer votre alerte

Soyez le 1er informé sur les nouveaux biens correspondant à vos critères.

Rappel de vos critères de recherche :

Erreur dans les critères envoyés

Limite d'alertes atteinte

Cette alerte existe déjà

Cette alerte est déjà enregistrée pour cette adresse email. Vous continuerez à recevoir les biens correspondants à vos critères.

Une erreur est survenue

Merci de réessayer ultérieurement.

Votre alerte a été créée

Vous recevrez les biens correspondants à vos critères.

Nos agences proposent régulièrement des biens Comme celui que vous cherchez

Ne ratez pas une opportunité, On vous alerte en priorité !

Avez-vous un bien à vendre ?
Créer une alerte
Je souhaite être alerté
Voir les biens correspondants